Všeobecné obchodní podmínky

 

pro prodej služeb a digitálního obsahu na webu www.pejskarina.cz    

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou sepsány v souladu s ustanoveními § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují práva a povinnosti při uzavírání smlouvy s poskytovatelem digitálního obsahu a služeb:  

 

Poskytovatel produktů a služeb:  

 

Mgr. Romana Kuchařová

Místem podnikání: Lysá nad Labem, Tyršova 1789

IČO: 87627060

Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele služeb / prodávajícího (dále jen „poskytovatel“) a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo fyzické či právnické osoby v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen pro tyto subjekty označení: „zákazník“) prostřednictvím webových stránek www.pejskarina.cz a dalších internetových služeb a projektů uvedeného poskytovatele.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo smlouvy o poskytování služeb; princip jejich uzavření je popsán níže. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu nebo smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 

 1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi poskytovatelem a jeho zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, která je poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

 

 1. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty poskytovatele v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s poskytovatelem bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob.

 

 1. Pokud zákazník v objednávce své IČO neuvede, má se za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s poskytovatelem se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Webové stránky (internetový obchod) poskytovatele či jeho další prezentace na webu obsahují zejména seznam a popis nabízených služeb a digitálního obsahu (společně dále také jen jako „produkty“) včetně uvedení cen jednotlivých produktů a případně také zvláštních podmínek pro jejich využití, jakož i další obsah zveřejňovaný poskytovatelem.   

 

 1. Pro objednání produktů zákazník provede příslušnou volbu obvykle na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek poskytovatele.

 

 1. Objednávkový formulář obsahuje informace (identifikaci) o poskytovateli a dále zejména informace o objednávaném produktu a povinné údaje o zákazníkovi k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace. 

 

 1. Objednávku odešle zákazník poskytovateli provedením příslušné volby v rozhraní stránky. Poskytovatel pak bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle e-mailem, na e-mailovou adresu zákazníka. 

 

 1. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy poskytovatele, jemu spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.  

 

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že produkty, prezentované v rámci jím poskytovaných internetových stránek, nemusí být vždy dostupné, zejména pak s ohledem na kapacitu poskytovatelky nebo s ohledem na časové omezení nabídky, případně z dalších důvodů, které však poskytovatel není povinen specifikovat. 

 

 

III. Cena a platební podmínky

 

 1. Zákazník získává přístup k produktům po zaplacení plné stanovené ceny (a ve sjednaném termínu), není-li v objednávkovém formuláři či u popisu produktu stanoveno jinak či nedojde-li k jiné dohodě o úhradě ceny mezi poskytovatelem a zákazníkem. Taková skutečnost bude vždy přesně uvedena v popisu produktu a v objednávkovém formuláři.

 

 1. V rámci akceptace objednávky je tedy uvedena cena produktu a způsoby její úhrady a dále je stanovena lhůta splatnosti ceny produktu (obvykle 7 dnů), není-li stanoveno v popisu produktu jinak.

 

 1. V objednávkovém formuláři je dále uvedeno, je-li cena bez daně z přidané hodnoty a sazba daně z přidané hodnoty, nebo je-li cena uvedená včetně daně z přidané hodnoty.

 

 1. Daňový doklad – fakturu poskytovatel vystaví a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu zákazníka. Stanovuje se lhůta splatnosti 10 dnů ode dne vystavení faktury, není-li uvedeno jinak.  

 

 1. Způsob platby si zákazník vybere při vyplňování objednávkového formuláře v rámci platební brány užívané k úhradě ceny poskytovatelem. Po odeslání formuláře přesměruje používaná platební brána zákazníka na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je zákazník informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

 

 1. Platební metody jsou napojeny na platební bránu, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb.

 

 1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě volby platební metody se může jeho objednávka realizovat postupně v průběhu nákupu jednotlivých produktů (cena bude strhávána postupně, nikoliv závěrem za celou objednávku). Na tuto skutečnost bude upozorněn v rámci objednávkového formuláře, ovšem opominutí této skutečnosti přes předem dané upozornění není nárokem na odstoupení od smlouvy a požadování vrácení kupní ceny.

 

 1. Poskytovatel umožňuje úhradu některých svých produktů po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatel si v případě digitálního obsahu a/nebo některých služeb vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části těchto produktů, k nimž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny produktu, nebude další část či části produktu nadále zákazníkovi zpřístupněny.

 

 1. V případě, umožní-li poskytovatel úhradu některých svých produktů ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednaného produktu (vč. případného navýšení ceny z titulu poskytnutých splátek), a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne produkt v celém rozsahu nevyužít či využití produktu sám ukončí předčasně. Jestliže zákazník přestane hradit sjednané splátky, je poskytovatel oprávněn odepřít mu přístup k produktu zakoupenému na splátky (a to včetně bonusů, které se k zakoupenému produktu vztahovaly), a to až do úhrady celé sjednané ceny produktu.

 

 1. Poskytovatel přijímá úhradu svých produktů v českých korunách. V případě, provede-li zákazník úhradu za produkty v EUR, budou uhrazené prostředky přepočítány a připsány na účet poskytovatele v českých korunách dle aktuálních podmínek a kurzu banky poskytovatele. 

 

 

 1. Dodací podmínky

 

1) Digitální obsah

 

 1. i) Online kurzy a záznamy

Při koupi on-line kurzu či jiného obdobného digitálního obsahu jako je např. audiovizuální záznam apod. může být poskytovatelem zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e-mail, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu, jejichž prostřednictvím se zákazník dostane k zakoupenému digitálnímu obsahu. Případně bude kurz či jiný digitální obsah šířen formou sdílených odkazů v e-mailových zprávách či jiným způsobem, který poskytovatel uvede v popisu produktu, je-li to pro zvolený formát vhodné. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán obvykle zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu poskytovatele.

 

Je zakázáno poskytnout přístupy k uživatelskému účtu zákazníka či digitální obsah popsaný v tomto odstavci 2) jiným osobám, takovéto jednání se posuzuje jako hrubé porušení smluvních povinností a porušení tohoto zákazu může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele.

 

 1. ii) Materiály ke stažení či shlédnutí

V případě produktů, které se stahují z webového prostředí (e-booky a další pdf materiály, audio nahrávky, záznamy webinářů apod.) nebo které je možné shlédnout ze záznamu, zašle poskytovatel zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout či shlédnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu či splnění jiných podmínek stanovených poskytovatelem (např. zadání jmenných a kontaktních údajů do formuláře, kdy je obsah poskytován za jejich poskytnutí namísto úhrady kupní ceny). 

 

2) Služby

 

 1. i) Online skupinové akce

Online skupinová setkávání (webináře, online přednášky apod.) pro skupinu účastníků online budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní.

 

Storno podmínky:

Není-li v popisu této služby na webu uvedeno jinak, v případě zrušení termínu online skupinové akce  z důvodů na straně zákazníka v době 7 a méně dnů před jejím konáním poskytovateli vzniká nárok na úhradu 100% stanovené ceny. Na pozdější omluvy nemůže poskytovatel vzít zřetel a poskytovateli vzniká nárok na úhradu plné ceny zrušené služby (jako kompenzace za rezervovaný čas pro zákazníka). Poskytovatel však informuje zákazníka, že storno podmínky jednotlivých služeb se mohou lišit a vždy je třeba sledovat popis storno podmínek konkrétní služby na webu či v instrukcích zaslaných poskytovatelem zákazníkovi.

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit online skupinovou akci při nižším počtu přihlášených zákazníků či zásahu vyšší moci. V takovém případě bude poskytovatel zákazníky včas informovat.

 

 1. ii) Živá setkání (individuální či skupinové akce)

 

Živá setkání (individuální či skupinová) budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní.

 

Storno podmínky:

Není-li v popisu této služby na webu uvedeno jinak, v případě zrušení termínu živé akce z důvodů na straně zákazníka v době 14 a méně dnů před jejím konáním poskytovateli vzniká nárok na úhradu 100% stanovené ceny. Na pozdější omluvy nemůže poskytovatel vzít zřetel a poskytovateli vzniká nárok na úhradu plné ceny zrušené služby (jako kompenzace za rezervovaný čas pro zákazníka). Poskytovatel však informuje zákazníka, že storno podmínky jednotlivých služeb se mohou lišit a vždy je třeba sledovat popis storno podmínek konkrétní služby na webu či v instrukcích zaslaných poskytovatelem zákazníkovi.

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit skupinovou živou akci při nižším počtu přihlášených zákazníků či zásahu vyšší moci. V takovém případě bude poskytovatel zákazníky včas informovat.

 

 

 1. Další podmínky poskytování produktů

 

1) Vyloučení z účasti

Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti na živé akci, jakož i z online kurzu vč. účasti ve facebookových či jiných sociálních skupinách poskytovatele či ze skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje průběh akce, fungování skupiny či setkání apod. (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků, problematické chování psa apod.).

 

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti na online kurzu či z konzumace dalšího digitálního obsahu v případě, že zjistí, že zákazník poskytnul své přístupové údaje k online kurzu či digitálnímu obsahu či vlastní digitální obsah další osobě v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

 

V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny, a to ani její části.

 

2) Doba poskytování produktů

Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytovat objednané produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétního produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky zákazníkem. V případě okolností na straně poskytovatele, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednaného produktu, je poskytovatel oprávněn dobu poskytovaného produktu prodloužit.  

 

3) Balíčky

Poskytovatel výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto nevyčerpané součásti produktu nevrací, cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.   

 

4) Magnety

Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi poskytovatelem a zákazníkem, pokud poskytovatel poskytne digitální obsah za osobní údaje namísto odměny, tzv. „magnet“ (a poskytovatel poskytnuté osobní údaje zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

 

5) Aktualizace

Poskytovatel zpřístupní zákazníkovi zakoupený digitální obsah v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu se zákazníkem. Nebude-li v popisu produktu stanoveno jinak, poskytovatel neposkytuje aktualizace zakoupeného digitálního obsahu, s výjimkou aktualizací, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah bez vad po celou dobu trvání smlouvy nebo po dobu stanovenou pro poskytování konkrétního digitálního obsahu poskytovatelem či po dobu, po kterou to může zákazník rozumně očekávat.

 

6) Formáty digitálního obsahu

Digitální obsah poskytovatele je ve zcela standardních, běžně dostupných formátech (v případě materiálů ke stažení obvykle ve formě pdf, nahrávky ve formě mp3 či mp4, videa jsou šířena obvykle prostřednictvím platformy youtube, pro online setkání poskytovatel využívá Zoom či jiné obdobné platformy. Pro užití digitálního obsahu postačuje zákazníkům standardní vybavení (hardware s připojením na internet podporující uvedené technologie).  

 

7) Pořízení záznamů

Zákazník je prostřednictvím těchto podmínek předem v rámci smluvního vztahu s poskytovatelem  vyrozuměn a souhlasí (pokud svůj souhlas výslovně neodepře), že v případě, bude-li součástí zakoupené služby či produktu skupinová online lekce či online workshop, probíhající prostřednictvím digitální platformy (Zoom apod.), je poskytovatel oprávněn z takovéto lekce či workshopu pořídit záznam a ten použít pro své další účely vč. jeho šíření prostřednictvím sítě internet či emailu v rámci svých podnikatelských aktivit. Informace o této skutečnosti je uvedena taktéž ve Zásadách zpracování osobních údajů poskytovatele.  

 

 1. Odstoupení od smlouvy  

 

 1. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu poskytovatel zpřístupňuje bezprostředně po uzavření smlouvy zákazníkovi v postavení spotřebitele s jeho souhlasem digitální obsah způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy na poskytování obsahu (tedy ode dne potvrzení objednávky), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy bez uvedení důvodu v této lhůtě odstoupit. Poskytovatel s takovouto skutečností seznámí zákazníka prostřednictvím těchto podmínek a také tuto skutečnost zákazník stvrdí na webových stránkách poskytovatele.

 

 1. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu nabízených prostřednictvím stránek či dalších internetových služeb poskytovatele vyloučena možnost odstoupit v uvedené lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Stejně bude postupováno v případě, zakoupí-li zákazník službu, v níž mu poskytovatel exkluzivně rezervuje místo (účast) a z tohoto důvodu není možné takovou službu nabídnout v daném termínu jinému zákazníkovi; v takovém případě se uplatní podmínky náhrady poskytovateli (storna) stanovené na webu poskytovatele u konkrétního produktu.

 

 1. Pokud to bude u některých produktů poskytovatele s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

 

 1. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku odstoupit v případě, nedodá-li poskytovatel digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem.  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že poskytovatel digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů a dalších případů, kdy je stanoveno pozdější datum dodání plnění.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů digitální obsah či službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek či smlouvy zákazníkem či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb jako jsou online či živé akce poskytovatele zákazníkem. Odstoupení poskytovatele bude vždy zdůvodněno ze zákonem stanovených nebo v těchto podmínkách uvedených důvodů. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.   

 

 

VII. Práva z vadného plnění

 

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li služba či digitální obsah vadu. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě 24 měsíců od převzetí produktu, v případě živé či online akce bezprostředně po jejím průběhu. V takovém případě, je-li to možné, může zákazník požadovat odstranění vady (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní zákazník u poskytovatele e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatel potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídá poskytovatel za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně.

 

 1. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

 

 1. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.

 

 1. Peněžité částky, které má poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

 

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

 

 1. Vady je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu romana@pejskarina.cz . Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu reklamačního řízení, s tím, že poskytovatel je povinen zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení. Právo volby vyřešení reklamace náleží zákazníkovi.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Poskytovatel poskytuje produkty v rozsahu a způsobem uvedených v popisu na svých stránkách. Poskytovatel neodpovídá za to, že po využití poskytovaných produktů získá zákazník osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Výslovně poskytovatel neodpovídá za úspěch či výsledky zákazníka při aplikaci svých produktů či využitím znalostí a rad z produktů poskytovatele, neboť spočívají v okolnostech, které poskytovatel nemůže vlastními úkony jakkoli ovlivnit a která spočívají v jednání a rozhodnutí zákazníka a specifických okolností na straně jeho psa, které poskytovatel předem nezná a nemůže předvídat či ovlivnit. 

 

 1. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.   

 

 1. Pro řešení sporů z odpovědnosti za vady jsou příslušné obecné soudy, a to i pro zákazníky v postavení spotřebitele. Dále, v případě mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor s výše uvedenou výjimkou.

 

 1. Jakékoli hodnocení produktů nebo poskytovatele (recenze), které je uvedeno na webových stránkách, pochází od osoby, které byl digitální obsah skutečně zpřístupněn nebo která využila službu. Ověřovací proces probíhá tak, že recenze pocházejí z uzavřených facebookových skupin, kam mají přístup pouze zákazníci, případně jde o recenze zaslané zákazníky na e-mail poskytovatele, případně o další ověřené recenze ze zpráv či sociálních sítí poskytovatele.

 

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

 

 1. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu poskytovatele. 

 

 1. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

 1. Smluvní vztah a práva a povinnosti účastníků dle těchto obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14. 9. 2023, kdy byly vyvěšeny na webových stránkách poskytovatele.

 

Mgr. Romana Kuchařová

www.pejskarina.cz